Giao dịch lần đầu - 18,600,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 12/12/2016

Tài liệu đính kèm