00:24, 23/07/2015

Giao dịch lần đầu - 4,000,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 31/07/2015

Tài liệu đính kèm