16:36, 13/04/2022

Giao dịch lần đầu - 7,471,614 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 18/04/2022

Tài liệu đính kèm