16:15, 24/08/2022

Giao dịch trở lại HNX

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/08/2022

Ngày thực hiện: 29/08/2022

Tài liệu đính kèm