22:45, 28/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/07/2022

Ngày thực hiện: 03/08/2022

Tài liệu đính kèm