16:05, 21/09/2022

GIL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE