13:26, 30/06/2022

GKM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán APG
  - Mã chứng khoán: GKM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,382,000 CP (tỷ lệ 18.4%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 179,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,561,900 CP (tỷ lệ 19.16%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Tăng sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/06/2022.

  HNX