14:18, 20/07/2022

GKM: Đào Đức Phong không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Đức Phong- Mã chứng khoán: GKM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,201,500 CP (tỷ lệ 5.05%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 400,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 801,500 CP (tỷ lệ 3.37%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 14/07/2021.

  HNX