14:06, 27/07/2022

GKM: Lương Thị Xuân Phương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 793,799 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Thị Xuân Phương
  - Mã chứng khoán: GKM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 793,799 CP (tỷ lệ 3.33%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Việt Lê
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,548,240 CP (tỷ lệ 10.7%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 793,799 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/08/2022.

  HNX