09:28, 07/07/2021

GLC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Tuấn Thịnh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Tuấn Thịnh
  - Mã chứng khoán: GLC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,400,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,400,000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.86%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 02/07/2021.

  HNX