09:26, 07/07/2021

GLC: Chu Quang Tú không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Quang Tú- Mã chứng khoán: GLC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,400,000 CP (tỷ lệ 22.86%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,400,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 02/07/2021.

  HNX