09:32, 10/06/2021

GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLC của CTCP Vàng Lào Cai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 14/07/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2. tòa nhà 110 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội
            - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  HNX