14:51, 19/09/2022

GMA: Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam- Mã chứng khoán: GMA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,296,000 CP (tỷ lệ 6.48%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,296,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 14/09/2022.

  HNX