05/05/2022 09:57

GMD: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan

Công ty Cổ phần GEMADEPT thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan như sau:

Tài liệu đính kèm

HOSE