00:06, 12/03/2022

GND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GND của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18 tháng 4 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến khách sạn VICTORY – Số 14 Đường Võ Văn Tần, Quận 3. TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  HNX