14:10, 01/04/2022

GTD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTD của Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 5/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình, số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  HNX