15:23, 14/03/2022

GTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTS của CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 26/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, số 52-56 Tản Đà, P.10, Quận 5. TP.HCM.
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  HNX