15:07, 11/05/2022

H11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu H11 của CTCP Xây dựng HUD 101 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022 hoặc một thời điểm thích hợp khác trước 30/06. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, địa chỉ số 168 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  HNX