14:15, 15/03/2022

HAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAC của CTCP Chứng khoán Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản
            - Nội dung họp: Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản

  HNX