16:15, 06/09/2022

HAM: Vũ Thị Thủy - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 166,800 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thủy
  - Mã chứng khoán: HAM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 318,907 CP (tỷ lệ 3.31%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Đức Đại
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 95,137 CP (tỷ lệ 0.99%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 166,870 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 166,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 485,707 CP (tỷ lệ 5.04%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 11/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2022.

  HNX