08:30, 08/08/2022

HANCORP báo lãi ròng quý 2 giảm 10%

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HANCORP, UPCoM: HAN) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần 809 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 28 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 10% so với cùng kỳ.

Trong bài viết này:

  Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của HAN. Đvt: Tỷ đồng

  Quý 2 vừa qua, HAN ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản 420 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng xây lắp 323 tỷ đồng, còn lại là cung cấp dịch vụ. Tổng doanh thu giảm 5% so cùng kỳ, ở mức 809 tỷ đồng.

  Do giá vốn giảm nhanh hơn (-7%), lợi nhuận gộp tăng 10% lên 83 tỷ đồng.

  Trong kỳ, HAN không có khoản thu nhập từ thanh lý tài sản cố định hơn 6 tỷ đồng như quý 2/2021. Đồng thời, chi phí khác tăng hơn 3 lần. Điều này khiến Công ty ghi nhận lỗ khác 9 tỷ đồng.

  Do đó, dù đã tiết giảm đáng kể chi phí, HAN vẫn sụt giảm 10% lợi nhuận ròng, còn 28 tỷ đồng.

  Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp có doanh thu 1,172 tỷ đồng (+1%) và lợi nhuận ròng 30 tỷ đồng (-7%).

  Năm 2022, HAN đặt mục tiêu doanh thu 1,660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 92.5 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 71% chỉ tiêu về doanh thu và 50% về lợi nhuận.

  Đến ngày 30/06, HAN đang có tổng tài sản 7,321 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Đa phần tài sản nằm ở khoản phải thu ngắn hạn 3,996 tỷ đồng và hàng tồn kho 1,702 tỷ đồng.

  Duy Na

  FILI