HAP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán

HAP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm