14:27, 16/08/2022

HAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAV của CTCP Rượu Hapro như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Tháng 09/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
            - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp

  HNX