08:21, 11/03/2022

HBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBH của CTCP Habeco - Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại giấy mời họp Đại hội cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông sau.

  HNX