16:21, 28/12/2021

HC1: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Phú Thịnh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Phú Thịnh
  - Mã chứng khoán: HC1
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 895,908 CP (tỷ lệ 11.2%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 125,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 770,908 CP (tỷ lệ 9.64%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu khoản đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/12/2021.

  HNX