08:48, 25/04/2022

HC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC1 của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 27/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 13. số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

  HNX