10:13, 06/04/2022

HD2: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Văn Phụng Hà

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Phụng Hà
  - Mã chứng khoán: HD2
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,158,500 CP (tỷ lệ 12.93%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 8,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,166,800 CP (tỷ lệ 13.02%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Tăng sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/04/2022.

  HNX