08:22, 11/03/2022

HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 3 Công ty, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

  HNX