16:48, 13/09/2022

HD2: Nguyễn Thị Lệ Hằng - Kế toán trưởng - đã bán 10,700 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Lệ Hằng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: HD2
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,700 CP (tỷ lệ 0.12%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/09/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 08/09/2022.

  HNX