14:26, 08/09/2022

HD8: Tạ Văn Phương - Kế toán trưởng - đăng ký bán 400,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Văn Phương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: HD8
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400,500 CP (tỷ lệ 4%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/10/2022.

  HNX