HDB: Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Hiệp Thành

HDB: Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Hiệp Thành

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Hiệp Thành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm