14:48, 14/06/2022

HDM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDM của CTCP Dệt May Huế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt May Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/thẻ căn cước công dân (CCCD).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 20:09 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 122 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:9, cổ đông A được nhận (122/20 * 09) = 54.9 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 54 cổ phiếu mới, 0.9 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dệt May Huế và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX