09:58, 26/09/2022

HES: CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 470,500 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô
  - Mã chứng khoán: HES
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 470,500 CP (tỷ lệ 5.06%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Thành
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện pháp luật
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 470,500 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/10/2022.

  HNX