15:41, 28/09/2022

HES: Đoàn Thu Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 89,100 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Thu Ngân
  - Mã chứng khoán: HES
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Anh Trung
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 89,100 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/10/2022.

  HNX