15:39, 28/09/2022

HES: Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 10,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nghiêm Thị Hồng Hạnh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty
  - Mã chứng khoán: HES
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/10/2022.

  HNX