HFB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hoàng Mạnh Hào

HFB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hoàng Mạnh Hào

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Mạnh Hào
- Mã chứng khoán: HFB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 999,000 CP (tỷ lệ 10.98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 8,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,007,200 CP (tỷ lệ 11.07%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/12/2022.

HNX