HGM: Đào Xuân Tuất - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 0 CP

HGM: Đào Xuân Tuất - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Xuân Tuất
- Mã chứng khoán: HGM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,600 CP (tỷ lệ 0.47%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Minh Tân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người phụ trách quản trị công ty
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 56,600 CP (tỷ lệ 0.47%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do không đạt giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/07/2022.

HNX