11:00, 03/08/2022

HGM: Đào Xuân Tuất - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Xuân Tuất
  - Mã chứng khoán: HGM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,600 CP (tỷ lệ 0.47%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Minh Tân
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người phụ trách quản trị công ty
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 56,600 CP (tỷ lệ 0.47%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do không đạt giá kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 27/07/2022.

  HNX