00:05, 12/03/2022

HHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 26/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Các nội dung khác theo quy định.

  HNX