16:24, 02/03/2022

HHR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHR của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 4/2022 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

  HNX