13:38, 15/09/2022

HID: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Võ Huyền My

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thông báo đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE