HID: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

HID: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm