HID: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Võ Huyền My

HID: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Võ Huyền My

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm