16:01, 15/09/2022

HID: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Võ Huyền My

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE