11:01, 17/03/2022

HJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HJC của CTCP Hòa Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH sẽ có thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Hòa Việt, khu phố 08. phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021. phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
  + Thông qua tờ trình các nội dung trình Đại hội;
  + Một số nội dung khác;
  + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,
            - Nội dung họp: (Thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được cập nhật trên website: http://hoavietjsc.com)

  HNX