17:07, 13/06/2022

HLB: Đào Thị Xuyến - Kế toán trưởng - đã bán 1,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Thị Xuyến
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: HLB
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,068 CP (tỷ lệ 0.03%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 68 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 07/06/2022.

  HNX