14:28, 16/08/2022

HLB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLB của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/10/2022 đến 15/10/2022
            - Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên website của Công ty: http://biahalong.com

  HNX