15:58, 26/08/2022

HMS: Phạm Hồng Hạnh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 60,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hồng Hạnh
  - Mã chứng khoán: HMS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Hoa
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 83,689 CP (tỷ lệ 1.05%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư của cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/09/2022.

  HNX