17:36, 02/11/2021

HMS: Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT - đã mua 22,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Đức
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: HMS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,707,468 CP (tỷ lệ 21.34%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 22,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,729,768 CP (tỷ lệ 21.62%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá cả thị trường
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 05/10/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/10/2021.

  HNX