14:25, 08/09/2022

HNM: Công ty TNHH Phát triển sản phẩm mới công nghệ mới không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Phát triển sản phẩm mới công nghệ mới- Mã chứng khoán: HNM
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,250,000 CP (tỷ lệ 6.25%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,250,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 26/08/2022.

  HNX