16:38, 21/03/2022

HNM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNM của CTCP Sữa Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 24/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo giấy mời họp tới cổ đông và thông báo trên Website của Công ty: Http://hanoimilk.com
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX