Hoạt động tài chính đỡ lợi nhuận quý 4 của VNR không giảm mạnh

Hoạt động tài chính đỡ lợi nhuận quý 4 của VNR không giảm mạnh

Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNXVNR) có lãi gộp quý 4/2020 giảm đến 82% nhưng hoạt động tài chính đã cản lợi nhuận sau thuế giảm mạnh.

Trong quý 4/2020, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 79%, trong khi chi phí gấp 2.23 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm 82%, còn gần 9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với doanh thu tài chính tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 106 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm 45% nên lãi sau thuế của VNR chỉ giảm 10%, còn gần 76 tỷ đồng.

Tương tự, cả năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm tăng 15% so với năm 2019, đạt gần 2,329 tỷ đồng, nhưng tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 30% dẫn đến lợi nhuận gộp của VNR giảm 4%, còn hơn 93 tỷ đồng. Biên lãi gộp từ đó cũng giảm từ  co lại từ 8% xuống còn 6%.

Dù vậy, nhờ có doanh thu tài chính tăng 16% và chi phí tài chính giảm 16% nên lợi nhuận sau thuế của VNR tăng nhẹ 9%, đạt hơn 311 tỷ đồng.

Năm 2020, VNR đề ra kế hoạch kinh doanh với 2,565 tỷ đồng tỷ đồng doanh thu phí nhận và 356 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 16% và 7% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, Công ty đã vượt 6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tron năm 2020, VNR thu được hơn 4  tỷ đồng, giảm mạnh 96% so với năm trước. Nguyên nhân là do tiền chi cho hoạt động kinh doanh nhận, nhượng tái bảo hiểm tăng 27% so với năm trước, chiếm gần 438 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản VNR xấp xỉ đầu năm với gần 6,975 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 2,053 tỷ đồng, giảm 26% và đầu tư tài chính dài hạn gần 1,463 tỷ đồng, giảm 3%. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng giảm 46%, còn hơn 55 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng xấp xỉ đầu năm với gần 3,830 tỷ đồng, phần lớn nằm ở dự phòng nghiệp vụ gần 3,006 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút